علی. متولد اراک. علامه حلی. کنکوری سابق 96. ارزشی.